Videographer Robert Ivanchik (Min-xcơ, Bê-la-rút)
Videographer Razvan Tudor (Târgu Mureş, Ru-ma-ni)
Videographer Vasili Kaluhin (Min-xcơ, Bê-la-rút)
Videographer Maxim Kaplya (Rostov trên sông Đông, Nga)